Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms statybos ir urbanistikos skyriaus statybos poskyrio vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

Skelbimo Nr.: 36025

Skelbimo data: 2017-07-19

Konkursą organizuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija

STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS STATYBOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio (toliau — Statybos poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Statybos poskyrio vyriausiojo specialisto (toliau — vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga užtikrinti Telšių rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) lygmens statinių, pastatų ir infrastruktūros plėtrą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje — viešųjų pirkimų konkursų organizavime ir daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų valdymo organų veiklos priežiūroje ir kontrolėje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą bei atliekamas funkcijas;

6.3. mokėti dirbti kompiuteriu ir turėti operacinės sistemos „Microsoft Windows“ pagrindus bei sugebėti dirbti su „Word“ ir „Excel“ dokumentų kūrimo, formatavimo ir apdorojimo sistemomis „Windows“ aplinkoje, mokėti dirbti kompiuterine programa „Outlook Express“;

6.4. išmanyti dokumentų valdymo taisykles;

6.5. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau — savivaldybės taryba), savivaldybės tarybos kolegijos sprendimais, Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus įsakymais, savivaldybės tarybos reglamentu, Administracijos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu;

7.2. rengia savivaldybės tarybos, savivaldybės tarybos kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją;

7.3. atsako už savivaldybės tarybos, savivaldybės tarybos kolegijos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą pagal savo kompetenciją;

7.4. vykdo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų, Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę;

7.5. vadovaudamasis viešųjų pirkimų įstatymu, rengia (Administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo bei Statybos poskyrio vedėjo pavedimu) ir derina su atitinkamais skyriais medžiagą darbų pirkimams konkurso tvarka;

7.6. ruošia viešųjų pirkimų planus;

7.7. vykdo mažos vertės darbų ir paslaugų pirkimus kaip pirkimo organizatorius;

7.8. rengia sutarčių projektus;

7.9. pasibaigus einamiems metams, sutvarko dokumentus ir pagal dokumentacijos planą perduoda specialistui, atsakingam už archyvą;

7.10. užtikrina suinteresuotų piliečių ir institucijų priėmimą bei jų skundų ir pareiškimų nagrinėjimą, ruošia į juos atsakymus pagal savo kompetenciją;

7.11. esant tarnybiniam būtinumui, Administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja bet kurį Statybos poskyrio specialistą;

7.12. vykdo kitus su Administracijos ar Statybos poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai;

7.13. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas Administracijos direktoriaus įsakymu, darbe bei teikia išvadas;

7.14. visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su Statybos poskyrio vedėju, o jo nesant darbe, su Administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėju;

7.15. teikia savo veiklos metinę ataskaitas Statybos poskyrio vedėjui;

7.16. teikia atitinkamus siūlymus dėl tarnybinės etikos ar elgesio normų įgyvendinimo;

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Statybos poskyrio vedėjui.

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8-444-56190, [email protected],

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį).

Skelbimas publikuojamas iki: 2017-08-08.

kitos naujienos.

Telšiųrajonosavivaldybėsadministracijaskelbiakonkursą
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,842