Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ LAISVOMS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGOMS EITI

Skelbimo Nr.: 36377

Skelbimo data: 2017-09-05

Konkursą organizuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija

ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga užtikrinti kokybišką skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - švietimo srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

6.2. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų ( anglų, prancūzų ar vokiečių);

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Power Point“, „Microsoft Outlook“, interneto naršyklėmis;

6.4. mokėti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti,

sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje;

6.6. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadybinę patirtį švietimo sistemoje (švietimo organizavimo ir (ar) švietimo priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba einant švietimo įstaigos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas);

6.7. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas švietimo srityje:

7.1. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus ir reikalingus duomenis dėl savivaldybės strateginių švietimo tikslų ir priemonių;

7.2. dalyvauja rengiant ir pagal kompetenciją įgyvendina Skyriaus veiklos planus švietimo srityje;

7.3. inicijuoja ir dalyvauja rengiant tikslinių švietimo programų projektus, koordinuoja ir prižiūri švietimo programų įgyvendinimą;

7.4. prižiūri kuruojamų mokyklų ugdymo planų įgyvendinimą, teikia siūlymus mokyklų vadovams dėl ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo;

7.5. konsultuoja švietimo įstaigas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministerijos, Savivaldybės teisės aktų įgyvendinimo;

7.6. stebi, analizuoja, vertina kuruojamų švietimo įstaigų veiklą, kaupia informaciją apie įstaigų veiklos būklę ir pokyčius, teikia siūlymus įstaigų veiklos gerinimui;

7.7. kaupia ir teikia mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), visuomenei informaciją pagal savo kuruojamas sritis;

7.8. teikia profesinę pagalbą kuruojamų švietimo įstaigų vadovams ir pedagogams;

7.9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus koordinuojamų švietimo sričių klausimais;

7.10. teikia Švietimo ir mokslo ministerijai ir kitoms institucijoms Savivaldybės administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje;

7.11. koordinuoja neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą;

7.12.koordinuoja specialiojo ugdymo, mokymo namuose ir ligoninėje programų įgyvendinimą;

7.13. pagal savo kompetenciją ir kuruojamas sritis administruoja švietimo ir mokslo ministerijos projektus, tvarko jų dokumentaciją;

7.14. kuruoja ugdymo programų – dorinio ugdymo (tikybos ir etikos), muzikos, šokio, dailės, teatro ir šių sričių pasirenkamųjų dalykų – įgyvendinimą. Koordinuoja šių dalykų mokytojų metodinę veiklą, organizuoja šių dalykų rajono olimpiadas ir konkursus, rūpinasi sąlygų sudarymu mokiniams dalyvauti atitinkamuose regiono, respublikos, tarptautiniuose renginiuose;

7.15. kuruoja Vincento Borisevičiaus gimnaziją, Naujamiesčio mokyklą ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo įstaigas, prižiūri jų veiklą;

7.16. atlieka mokyklų temines patikras pagal koordinuojamas veiklos sritis, aptaria su mokyklų bendruomenėmis patikrų išvadas, teikia profesinę pagalbą švietimo įstaigų vadovams ir pedagogams, užtikrina, kad būtų pašalinti nustatyti trūkumai;

7.17. kuruoja Telšių rajono mokyklų bibliotekas, stebi, analizuoja ir vertina mokyklų bibliotekų praktinę veiklą, rengia metines bibliotekų ataskaitų suvestines, konsultuoja švietimo įstaigų vadovus ir bibliotekininkus Lietuvos Respublikos įstatymų, vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijų teisės aktų, reglamentuojančių bibliotekininkų veiklą, įgyvendinimo ir kitais klausimais;

7.18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus koordinuojamų švietimo sričių klausimais;

7.19. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus švietimo organizavimo klausimais;

7.20. atlieka kitas švietimo srities užduotis, kurias paveda Skyriaus vedėjas.

8. Atsiskaito už savo funkcijų vykdymą Skyriaus vedėjui 2 kartus per metus.

9. Pavaduoja kitą skyriaus specialistą Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atostogų, ligos, komandiruočių bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

10. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos:turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8-444-56190, [email protected],

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Skelbimas publikuojamas iki: 2017-09-25.

kitos naujienos.

Telšiųrajonosavivaldybėsadministracijaskelbiakonkursą
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,823